بنیانگذار پرورش طیور نوین در ایران

بنیانگذار گروه صنعتی پرآور

1) کسب مقام تولید کنند برتر در سال 1394

2) کسب مقام کارآفرین برتر در سال 1395

3) کسب مقام کارآفرین جوان در سال 1397

4) و چندین افتخارات کوچک و بزرگ دیگر …